Giftfri båtbotten

Välkommen till informationssidan angående mätning och sanering av båtbotten. Denna sida kommer att fyllas på med information allteftersom arbetet fortskrider.

Kontaktpersoner inom SSS

Gunilla Mörk 070–3275626, motor@strangnassegelsallskap.se
Lasse Hullberg 073–3705580, hullberg@telia.com
Leif Pettersson 070–3279633, stig_leif@hotmail.com

Regler avseende tillåtna bottenfärger

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram nya regler för vilka bottenfärger som kommer att vara tillåtna på båtar som hanteras på klubben. Anledningen är att vi förr eller senare kommer att få krav på detta från myndigheterna. Många båtklubbar i Mälaren är redan klara eller i full färd med samma åtgärder.
Följande regler är uppe för diskussion:

 • Båtar med kopparhalter ≥ 1000 µg/cm2 samt tennhalter 100 µg/cm2 skall saneras (referensvärdena tas fram med XRF-mätning)
 • Båtar som ej kan uppvisa mätprotokoll skall saneras. Båtar med vikt max 200kg (exkl. motor), omålade båtar samt målade båtar där ett saneringsintyg kan visas upp behöver ej saneras.
 • Träbåtar skall mätas, beslut om åtgärder tas separat.
 • Efter 2025 kommer icke-godkända båtar ej att sjösättas.
 • Blödande bottenfärger kommer att förbjudas oavsett gifthalt.

Styrelsen kommer att besluta om två slags regler:

 • Övergångsregler för sanering med mera, inklusive tidplan
 • Grundläggande framtida regler kommer att skrivas in i slipens ”Ordningsföreskrifter A-Ö”

Detta gäller redan nu: 

 • De som har huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren får ej använda bekämpningsmedelklassade (Ost- och Västkustfärg) bottenfärger
 • På slipen har det sedan många år varit förbjudet att måla med färger som innehåller biocid
 • Tvätt av båtar med biocidfärg på slipen har varit förbjuden sedan 2020
 • TBT har varit förbjudet sedan 2008 för samtliga båtar inom EU och färgen förbjöds i Sverige 1989
 • Blymönja är inte en biocid och behöver inte tas bort, gäller träbåtar

Allt du behöver veta om XRF-mätning

Med hjälp av ett handhållet instrument görs mätning av åtta olika punkter på båtbotten och roder. Mätningen sker med ” röntgenfluorescensteknik” vilket innebär att instrumentet skickar ut röntgenstrålning mot botten och läser sedan automatiskt av vilka metaller som finns på mätytan. Mätningen gör inte åverkan på din botten. Klubben får sedan ett protokoll med värden på hur mycket koppar och tenn de mätta båtarna innehåller. Båtar med medelvärden över referensvärdena är inte godkända.
Om du vill ha ett individuellt mätprotokoll så kommer du att kunna beställa det separat för en extrakostnad på 350:-.
Strängnäs Segelsällskap har beslutat att anlita företaget Happy Boat för att genomföra mätningar. Mätningen är frivillig och har en självkostnad på 550:- per båt. Medlemmar är fria att göra mätning hos valfritt företag, men kontakta båtbottengruppen innan så att du beställer rätt sorts mätning.

Vi planerar att genomföra mätningar vid två tillfällen under 2022. Om du avser att inte sanera din båt är det viktigt att du ser till att den blir uppmätt.

Jag vill sanera min båtbotten, hur går jag tillväga?

Arbete pågår med att ta fram en skrift om hur sanering ska gå till på vår slip. I väntan på det dokumentet, påbörja inte någon sanering! Mer information följer.

Länkar, regler och tips

Båtunionens informationssida Båtmiljö

Transportstyrelsens informationssida om båtbottenfärger

Transportstyrelsens folder om giftfri båtbotten

Kemikalieinspektionen skriver om båtbottenfärger

Vad är en biocid?

En biocid är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningar av eller kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.
Exempel på biocider i båtbottenfärger är Tributyltenn (TBT), Koppar, Zink och Zinkoxid, d.v.s. olika ämnen för att förhindra beväxtning. De som behöver åtgärdas är TBT och koppar. TBT klassas som mycket giftigt och har varit totalförbjudet sedan 1989.
En artikel som i detalj beskriver biocider hittar du här: www.kemrisk.se/info/artiklar/biocider/
Kemikalieinspektionen skriver mer allmänt om användning av biocider i bottenfärg: www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger