Om hantering av personuppgifter

Strängnäs Segelsällskap, nedan även kallad föreningen, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter blir registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Medlemskapet i Strängnäs Segelsällskap är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men föreningen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i föreningen är laglig eftersom den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är följande: Medlemsnummer, namn, födelsedatum/personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du förvarar din båt på slipen så sparar vi även de uppgifter som finns angivna på medlemsansökan samt avtal för slipplats och/eller båthall.
Vid deltagande i tävlingar samlas relevant information in för att kunna sammanställa och arkivera resultat.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig (t.ex. hälsa) utförs ej.

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i de IT-system som föreningen använder. Dina personuppgifter lämnas även ut till associerade organisationer och deras lokalavdelningar: Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet samt i förekommande fall även Svenska Isseglarförbundet. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid ansökan om bidrag för lokalt aktivitetsstöd och liknande så kan dina uppgifter även delges kommunen. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

För de fall som föreningen inte har egna rutiner för behandling av personuppgifter så förlitar vi oss på de generella instruktioner som är framtagna av Riksidrottsförbundet.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Lagringstid

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast två år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Föreningen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan alltid kontakta föreningen via medlemsadministratören, medlem@strangnassegelsallskap.se gällande behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Strängnäs Segelsällskaps medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att du skickar in uppdaterad information när du till exempel byter adress eller byter båt.

 

Antagen av Styrelsen 180523

Integrationspolicy personuppgifter 180523