Giftfri båtbotten

Välkommen till informationssidan angående mätning och sanering av båtbotten. Denna sida kommer att fyllas på med information allteftersom arbetet fortskrider.

Kontaktpersoner inom SSS

Miljösamordnare Gunilla Mörk 070–3275626, gunilla365@gmail.com
Lasse Hullberg 073–3705580, hullberg@telia.com
Leif Pettersson 070–3279633, stig_leif@hotmail.com
Stigbjörn Ågren telefon: 073-575 18 69 mail: stigbjornagren93@gmail.com

Gällande regler för hantering av båtar på slipen

På styrelsemötet 30 maj 2022 antogs en plan för hur vi tillsammans ska se till att alla båtar som hanteras på slipen ska bli fria från biocider. Här nedan har vi sammanfattat det som gäller, den mer detaljerade planen kan du kan du läsa här.

Mål

  • Båtar som INTE klarar kraven för referensvärden för biocid sjösätts INTE från Sällskapets bockkran från och med år 2025.
  • Från 2023: Nya medlemmars båtar lyfts med bockkranen men sjösätts inte förrän de klarar kraven för referensvärden för biocid.

Mätning/sanering gäller båtar med vikt över 200 kg exkl. motor. Målet uppnås genom godkänd mätning, alternativt godkänd sanering av båtbotten. Miljöombuden godkänner.

Mätning

  • Båtar som ligger på slipen idag har erbjudits XRF-mätning vid tre tillfällen under 2022 och 2023. Nya mätningar under 2024 kommer sannolikt inte att ske i sällskapets regi.
  • Tillkommande båtar på slipen skall uppvisa intyg på mätning från juridisk person, godkänns

Godkännande

  • Båtar som inte klarar referensvärdena via XRF mätningen behöver saneras
  • Båtar som kan uppvisa intyg från en juridisk person (företag eller annan förening) på att båten är sanerad av godkänns
  • Båtar som kan uppvisa en botten fri från bottenfärg godkänns

Om du har fått din båt godkänd vid en av de XRF-mätningar som Sällskapet arrangerar så kommer vi automatiskt att notera resultatet i medlemsregistret, du behöver inte göra något ytterligare

Du som inte har fått din båt godkänd gör enligt följande:

Läs instruktionen för hur sanering ska genomföras. Klicka här för att läsa.

Kontakta någon av följande miljöombud:

Miljösamordnare Gunilla Mörk, 070-3275626, gunilla365@gmail.com

Stigbjörn Ågren, 073-575 18 69, stigbjornagren93@gmail.com

Du stämmer träff med miljöombudet på slipen, Vi träffas vid din båt, fotograferar, fyller i en båtjournal samt kontrollerar att täckningen av omgivningen är korrekt. Vi kommer överens om arbetsmetod.

Om din båt saknar bottenfärg kommer båten att godkännas utan ytterligare åtgärd.

Du sanerar båten enligt överenskommelse.

När din båt är färdigsanerad kontaktar du miljöombudet för kontrollbesiktning. Syftet är att kontrollera att biocidbottenfärgen är helt borta, samt att arbetsplatsen är sanerad från färgrester.

Vi ser till att registrera godkännandet i medlemsregistret.

Du kommer därefter få ett intyg av Segelsällskapet att miljöombudet vid okulär besiktning konstaterat att sanering har utförts och att båtbotten bedömts klarar kraven för  biocidfri båtbotten.

Tillåtna halter

Sällskapet har efter avstämning med Strängnäs kommun valt att använda samma referensvärden som Stockholms kommun, samt andra kommuner vid Mälaren. Båtar med kopparhalter ≥ 1000 µg/cm2 samt tennhalter 100 µg/cm2 skall saneras, referensvärdena tas fram med XRF-mätning.

Detta gäller sedan tidigare:

De som har huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren får ej använda bekämpningsmedelklassade (Ost- och Västkustfärg) bottenfärger (Kemikalieinspektionens regler)

På slipen har det sedan många år varit förbjudet att måla med färger som innehåller biocid (SSS regler)

Tvätt av båtar med biocidfärg på slipen har varit förbjuden sedan 2020 (SSS regler)

TBT har varit förbjudet sedan 2008 för samtliga båtar inom EU och färgen förbjöds i Sverige 1989

Blymönja är inte en biocid och behöver inte tas bort, gäller träbåtar

Allt du behöver veta om XRF-mätning

Med hjälp av ett handhållet instrument görs mätning av åtta olika punkter på båtbotten och roder. Mätningen sker med ” röntgenfluorescensteknik” vilket innebär att instrumentet skickar ut röntgenstrålning mot botten och läser sedan automatiskt av vilka metaller som finns på mätytan. Mätningen gör inte åverkan på din botten. Klubben får sedan ett protokoll med värden på hur mycket koppar och tenn de mätta båtarna innehåller. Båtar med medelvärden över referensvärdena är inte godkända.