Extra föreningsmöte samt information om båtbottenhantering


Evenemangsdetaljer


Styrelsen kallar medlemmarna i Strängnäs Segelsällskap till Extra föreningsmöte enligt §7.1 i stadgarna.
Mötet hålls endast online, länk till mötet kommer att läggas ut på hemsidan senast 30 minuter innan mötet.

Tid: 1 Juni 2022, klockan 19:00.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare till mötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Frågan om mötet är behörigt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 7. Av styrelsen till mötet hänskjutna frågor angående renoveringen av Askholmen:
  7.1 Lån av 1 miljon kronor med tillhörande pantskrivning av Askholmen (Strängnäs Tynnelsö 1:4)
  7.2 Ytterligare lån senare i höst om 2 miljoner kronor, med tillhörande pantskrivning av Askholmen (Strängnäs Tynnelsö 1:4)
 8. Information om båtbottenhantering, ej beslut.
 9. Avslut